Pomiary impedancji

Pomiary impedancji

Pomiary impedancji

 

Kontakt
604 620 676

kontakt@mega-wat.pl

 

 

Pomiary impedancji

pełnią istotną rolę w dziedzinie elektrotechniki, zarówno w przypadku obiektów mieszkalnych, jak i przestrzeni firmowych. Impedancja pętli zwarcia pomiar to parametr, który pozwala na ocenę bezpieczeństwa instalacji elektrycznej, zwłaszcza pod kątem ochrony przed skutkami zwarć elektrycznych. Jest to kluczowe dla zachowania zasad bezpieczeństwa, a także dla ochrony sprzętów i urządzeń elektrycznych przed nadmiernym prądem w przypadku wystąpienia awarii.

Przeprowadzenie pomiaru impedancji w domu i firmie umożliwia weryfikację, czy w przypadku zwarcia, zabezpieczenie nadprądowe (np. wyłącznik instalacyjny) zadziała szybko i efektywnie, nim niebezpieczny prąd spowoduje uszkodzenie instalacji lub wywoła pożar. Właściwa wartość impedancji gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie systemów odłączających prąd w sytuacji awaryjnej, co stanowi podstawę bezawaryjnego działania całego systemu elektroenergetycznego budynku.Pomiar impedancji instalacji

powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami przez wykwalifikowanych specjalistów. Specjaliści, jak np. ci z firmy Mega-Wat, przeprowadzają pomiary z użyciem specjalistycznych urządzeń pomiarowych, które precyzyjnie określają wartość impedancji pętli zwarcia. Taki pomiar jest szczególnie ważny przy pierwszym uruchomieniu instalacji, po każdej poważniejszej modyfikacji czy w ramach okresowych przeglądów elektrycznych.

Ponadto, regularne badanie impedancji instalacji elektrycznej stanowi element prewencyjny, pozwalający wykryć i naprawić potencjalne usterki zanim przyczynią się one do powstania groźnych dla użytkowników i samej instalacji sytuacji. Dzięki właściwej impedancji pętli zwarcia system zabezpieczający automatycznie odłączy prąd w niebezpiecznym obszarze, ograniczając ryzyko porażenia elektrycznego lub powstania ognia.

W związku z tym zadania Mega-Wat obejmują nie tylko wykonanie samych pomiarów, ale także doradztwo w zakresie poprawy bezpieczeństwa instalacji elektrycznych oraz ich modernizacji, aby każda infrastruktura elektryczna funkcjonowała efektywnie, bezpiecznie i zgodnie z aktualnymi standardami technicznymi.

 

Kontakt
604 620 676

kontakt@mega-wat.pl

 

 

Wykonujemy następujące usługi:

  • pomiary elektryczne do ubezpieczenia
  • przeglądy instalacji elektrycznych
  • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • pomiary elektryczne impedancji pętli zwarcia
  • przegląd elektronarzędzi
  • pomiary natężenia oświetlenia
  • wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji
  • pomiary uziemień i rezystywności gruntu
  • sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych
  • badanie wyłączników różnicowoprądowych

Pracownicy z Pomiary Elektryczne Białystok przygotują dla Państwa kompleksową dokumentację kontrolnopomiarową.